Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK
På Den Hele Ekvipage gør vi alt hvad vi kan, for at passe bedst muligt på dine personfølsomme data, og overholder alle vedtægter herom.
Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever deres forældre, opstalder samt andre eksterne samarbejspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.
Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata.

1. Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:
Den Hele Ekvipage
Søholmvej 1, Nørager, 8961 Allingåbro
CVR: 37367443
Tlf: 40 52 39 56
Email: helle@denheleekvipage.dk
Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:
Helle Vestergaard Knudsen
Ejer/leder
Tlf: 40 52 39 56
Email: helle@denheleekvipage.dk

2. Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Den Hele Ekvipage
Afhængig af, om du blot besøger vores hjemmeside, blive opstalder hos os, overvejer at søge om optagelse som elev, eller er optaget som elev, eller behandler vi forskellige oplysninger om dig og eventuelt dine forældre. Rideskolens lovgivningsmæssige hjemmel for at behandle oplysningerne er lov om rideskoler, jf. Lovbekendtgørelse 94 af 08/02 2018 og de hertil knyttede love, som fx lov om folkeskolen, lov om social service, m.fl. Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.).

3. Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig:
3.1. Interesseliste/venteliste/tilmelding til åbent hus eller begivenheder. Hvis du tilmelder dig interesseliste/venteliste til kommende skoleår, behandler vi følgende oplysninger om dig: [navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag.
Vi sletter alle oplysninger om ansøgere, som ikke optages, efter 6 måneder. Vi gemmer oplysningerne om ansøgere på venteliste i det indeværende skoleår med henblik på at kunne tilbyde en plads, hvis andre ansøgere falder fra. Hvis du ikke ønsker at stå på venteliste til det aktuelle skoleår, beder vi dig give kontoret besked om dette.
3.2. Kommende/Nuværende elev
Når en elev ansøger om optagelse på rideskolen, indsamler vi følgende oplysninger: NAVN, ADRESSE, TELEFONNR., E-MAIL, ALDER, KØN. Vi spørger også til, om der er særlige helbredsoplysninger, vi skal kende til. Det kan fx være allergier i forbindelse med kost, medicinkrævende sygdomme eller andre forhold, der skal tages særligt hensyn til. Indsamlingen af disse oplysninger sker med henvisning til GDPR artikel 9 litra. Det vil sige, at du skal give samtykke til, at vi behandler oplysningerne.
Vi tager billeder og sommetider video fra offentlige arrangementer og begivenheder på skolen. Disse billeder bruger vi til at synliggøre skolens hverdag og undervisningstilbud. Herunder kan vi bruge billeder i markedsføringsøjemed. Det vil sige på trykte brochurer, på skolens hjemmeside, og på skolens profil på sociale medier. Ved optagelsen beder vi nye elever om samtykke til at offentliggøre billeder, hvor elever kan genkendes.
3.3. Forældre og evt. Samleve
Når en elev søger om optagelse på rideskolen indsamler vi følgende almindelige oplysninger om forældremyndighedsindehavere og eventuel samlever: NAVN, ADRESSE, TLF, E-MAIL, STILLING, ARBEJDSPLADS OG KONTAKTTELEFON.
Endelig behandler vi betalingsoplysninger til brug for administration af betalingen for undervsining, opstalding og divs..
3.4. Besøgende på hjemmeside/webshop
Vi bruger cookies på hjemmesiden til at styre login samt indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies gør, at du mere effekt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Cookies kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg og de kan ikke indeholde virus. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner og der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt.
3.5. Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
3.6. Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
3.7. Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
3.8. Endelig behandler vi betalingsoplysninger til brug for administration af betalingen for produkter købt på hjemmesiden.

4. Personoplysninger om dig, som vi indhenter hos andre end dig:
Ingen.

5. Sådan behandler vi oplysningerne:
5.1. Nødvendig behandling på skolen. Alle de oplysninger, vi behandler om elever, er nødvendige for at vi kan drive rideskolen og yde den nødvendige service og omsorg for hver enkelt.
De fleste almindelige oplysninger indgår i skolens økonomiske administration.
Rideskolens leder har adgang til alle oplysninger om elever.
5. 2. Deling med andre
Som nævnt i pkt. 4.2. og 5.1. deles oplysninger i forbindelse med skolens administration. Alle interesserede kan henvende sig til skolens administration for gennemsyn af databehandleraftaler.
5.3. Sletning
Når eleven forlader skolen, sletter vi senest ved årsskiftet alle oplysninger, som ikke er nødvendige at bevare af hensyn til dokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsen.
Oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen slettes fem år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår. Disse oplysninger omfatter: Navn, adresse, tlf, mail, fødselsdag evt. cpr-nr., antal ugers aktivitet på rideskolen, betalingsoplysninger.
Oplysninger om personer på venteliste til det aktuelle skoleår slettes senest ved årsskiftet I skoleåret.

6. De registreredes rettigheder
6.1. Indsigt
Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.
1 https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/
6.2. Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, I det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
6.3. Begrænsning af behandling
Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
6.4. Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
6.5. Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
6.6. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre, at du ikke kan fortsætte som elev på skolen, hvis vi fx ikke må behandle oplysninger om dit helbred eller behov for faglig støtte, mv.
6.7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan optage dig som elev på rideskolen, jf. ovenfor under pkt. 6.6.

7. Sikkerhed
Rideskolens behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

8. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200,
e-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdatering af denne Politik
Den Hele Ekvipage / Horse In Harmony Rideskolen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.